Marvel

Nebula y Tony Stark improvisaron varias escenas en Avengers: Endgame

Nebula y Tony Stark improvisaron muchas escenas en Avengers: Endgame